POLÍTICA DE DEVOLUCIONSPossibles casos de devolució:1) El producte està defectuós o ha estat danyat durant el transport:

En el cas que el producte sigui defectuós, l'usuari pot tornar-lo, assumint ALEMANY.COM les despeses d'enviament que es generin per l'entrega del producte i per la devolució del mateix. ALEMANY.COM procedirà al reenviament del producte substituït, sense costos addicionals per al client. 

En els casos de desperfectes importants i visibles produïts en l'embalatge de la mercaderia durant el transport és molt recomanable que el client anoti les incidències en l'albarà de lliurament de transportista (fins i tot és recomanable fer-ne una fotografia) i ens ho comuniqui a hola@alemany.com el més aviat possible.2) Desistiment

D'acord amb el que estableix la legislació espanyola, el client disposa de el dret de desistiment, en virtut de el qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives.

L'exercici d'aquest dret podrà fer-se efectiu en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la seva recepció. A causa de la naturalesa dels productes comercialitzats en aquest lloc web, el comprador que desitgi exercir el seu dret de desistiment no haurà d'obrir el producte, de manera que aquest segueixi essent apte per al consum.

En el cas que el comprador hagi obert o desprecintat el producte, aquest dret de desistiment no s'aplicarà segons les exclusions contingudes a l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l'art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en el seu paràgraf i).

El reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà un cop hagi estat comprovat l'estat de la mercaderia i es realitzarà a través de el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de 14 dies naturals a computar des que ALEMANY.COM tingui coneixement efectiu de l'enviament de la mercaderia per part del comprador o bé, en cas de no tenir-ne coneixement, des de la recepció per part d'ALEMANY.COM del producte retornat.

Les despeses de devolució derivades de l'exercici de el dret de desistiment com les despeses d'enviament, seran per compte del comprador.

Per exercir el dret de desistiment, el comprador podrà fer-ho mitjançant qualsevol de les següents vies:

   

   - Per mitjà enviament de correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic hola@alemany.comAquest dret de desistiment no s'aplicarà segons les exclusions contingudes a l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l'art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en els seus paràgrafs:- i) "el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament".GARANTIA GENERAL PER A TOTS ELS PRODUCTESExcepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:1.-S'ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari al lloc web.2.-Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.3.-Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de dos anys des de la recepció del producte. Això no obstant, aquest termini estarà condicionat per la naturalesa del propi producte, quan la vida útil del mateix (Data de caducitat o de consum preferent) sigui inferior al termini de garantia marcat per la llei.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña